பாம்பும் முனிவரும்|| Stories for kids || Tamil story

                  பாம்பும் முனிவரும்    ஒரு ஊரின் ஒதுக்குபுறத்தில் உள்ள ஒரு புற்றில் பாம்பு ஒன்று வசித்து வந்தது அந்த பாம்பானது அந...
Read More

Foolish fox || Tamil story

                      முட்டாள் நரி    ஒரு காட்டில் சிங்கம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது அது தினமும் காட்டில் உள்ள விலங்குகளை வேட்டையாடி தன...
Read More